Проектите на RoboBraille

Екипът на RoboBraille е трайно ангажиран с няколко национални и международни проекта, целящи усъвършенстването на услугата по отношение на нейното качество, функционалност и езикова поддръжка. Целта е да се създаде практически неограничен набор от достъпни за всеки нуждаещ се материали. В момента са активни следните проекти:
 

RoboBraille Smart алтернативна медия (2013 – 2015)

Целта на проекта е да се проучат нови интелигентни и лесни методи за подготовка и продуциране на образователни материали в алтернативни формати (например дигитален Брайл, аудио-книги, електронни книги и други достъпни документи) с помощта на RoboBraille и други свободно достъпни ICT-инструменти, както и да се обучат учители и производители на алтернативни медии, подкрепящи хора със зрителни проблеми и затруднения в четенето, да използват тези методи и средства. RoboBraille е свободно достъпна висококачествена услуга, способна автоматично да конвертира документи в алтернативни формати.

Чрез проекта партньорите от различни европейски страни ще съберат информация и ще създадат пълен обучителен курс, състоящ се от обучителни дейности, материали и набор от проверени методологии и технологии. Страните партньори са Дания, Ирландия, Унгария, Полша, Румъния, Австрия и България.

Обучителният курс ще бъде готов за прилагане в цяла Европа на междудисциплинарен принцип и ще повиши качеството на образованието за учащи със зрителни увреждания и затруднения в четенето чрез предоставяне на подходящи инструменти и методи за подготовка на образователни материали в алтернативни формати по ефективен, бърз и лесен за приложение начин.

Проектът се финансира от Европейската комисия по подпрограма „Леонардо да Винчи“ на програма „Учене през целия живот“.

RoboBraille в образованието (2011 – 2013)

Общата цел на проекта е да проучи, сравни и разработи използването на услугата Robobraille като образователно средство за учители и други специалисти, работещи с учащи с проблеми в четенето или със зрителни увреждания (от общообразователни училища, професионални гимназии или обучителни центрове, университети).

Съвместно партньорите по проекта от Даниея, Ирландия, Великобритания, Италия, Унгария и Кипър проучиха и идентифицираха дидактическите преимущества от използването на услугата при обучението на учащи със специални потребности. Преподавателите се нуждаят от усъвършенстване на методологията на преподаване в посока включване на новите технологии, което ще повиши качеството на образованието. Проектният екип и формираните работни групи включваше широк спектър специалисти – учители, ресурсни учители, университетски преподаватели, изследователи, частни консултанти, заедно с организации-ползватели – и всички те проучиха различните начини, по които RoboBraille може да бъде използван за подкрепа на учащите в тяхното обучение. И за учащите със затруднения, и за учителите, получаването на по-лесен достъп до висококачествени образователни материали е сериозно предизвикателство. Затова партньорите проучиха възможностите, направиха предложения и разработиха практики, показващи как да се преодолее това предизвикателство, и по този начин подкрепиха прилагането на Декларацията на ООН за правата на хората с увреждания във всички страни партньори.

Цел на проекта бе да събере и разрабноти нови знания как RoboBraille може да бъде използвана в обучението на учащи със зрителни увреждания и проблеми с четенето. Чрез серия от уъркшопи, участниците в проекта разработиха нови практики, които могат да бъдат директно приложени в образователните системи на европейските страни, 1. подкрепяйки интеграцията на учащите със зрителни увреждания и затруднения в четенето в масовото училище; 2. Повишавайки качеството на образованието на хората с нарушено зрение в масова среда; 3. Установявайки добри практики и как учителите да използват информационните технологии (напр. RoboBraille) за постигането на тези цели.

Като резултат от проекта ще бъде съставен RoboBraille каталог с добри практики.

Проектът се финансира от Европейската комисия по подпрограма „Леонардо да Винчи“ на програма „Учене през целия живот“.

RoboBraille за Централна Европа (2012 – 2015)

Въвеждане на услугата RoboBraille в България, Унгария и Румъния. Проектът се реализира с подкрепата на мрежа от партньори в България, Унгария и Румъния, и с подкрепата на правителствата на трите страни. Проектът си поставя следните основни цели:

  1. Подпомага включването на учащи със зрителни увреждания в основната степен на масовото училище чрез навременно осигуряване на подходящи образователни материали в алтернативни формати.
  2. Повишаване качеството на средното образование за учащи със зрителни увреждания, осигурявайки им достъп до подходящи образователни материали в алтернативни формати и по този начин повишаване броя на учащите със зрителни увреждания в по-горните образователни степени.
  3. Подкрепа на развитието наобразователни практики за учащи с дислексия чрез: а/ осигуряване на образователни материали в алтернативни формати – лесно и на разумна цена; б/ разработване на каталог с добри практики за обучение на учащи с дислексия.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фондации VELUX.

RoboBraille за хора с ограничено зрение (2012 -2014)

Целта на проекта е да проучи как таблетите могат да се използват за подкрепа на четенето на хора с ограничено зрение. Проектът е в три направления:

  1. Разработване на четяща програма за електронни книги, която да подпомага хората с ограничено зрение в направление увеличаване на шрифта, контраст, шрифтове, както и цветовете на фона и текста.
  2. Разработване на решение за прехвърляне на съдържание от интерактивна дъска към таблета в условията на класната стая.
  3. Разработване на приложение за iOS и Android за информация, преглед, оценяване и случаи от практиката, подходящо и полезно за хора със зрителни увреждания и затруднения в четенето.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация Tryg.

Синтетичен грендлански глас/ RoboBraille – Гренландия (2013 -2015)

Разработването на синтетичен гренландски глас е част от по-обширен проект, ръководен от Synscenter Refsnæs в сътрудничество с партньори от Гренландия. С подкрепата на правителството на Гренландия и Асоциацията на общините на Гренландия, проектът се реализира в три направления:

  1. Разработване на гренландки говорен синтезатор, който ще може да бъде ползван безвъзмездно от всички нуждаещи се. Говорният синтезатор ще бъде директно достъпен за ползване в комбинация с широк спектър съществуващи технологии.
  2. Формиране на гренландски еквивалент на датския IT-пакет, който се предоставя на учащите със специални потребности в Дания.
  3. Разработване на RoboBraille за Гренландия. RoboBraille е свободно достъпна услуга за конвертиране на образователни и други текстови материали в различни алтернативни формати, включително mp3 файлове, дигитални говорещи книги, Брайлово писмо и електронни книги.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фондации VELUX.