Projekty RoboBraille

Zespół RoboBraille jest stale zaangażowany w kilka projektów krajowych i międzynarodowych w celu poprawy jakości usług w zakresie funkcjonalności i wsparcia językowego. Zadaniem jest stworzenie nieograniczonej dostępności do  materiałów, dla każdego i wszędzie. Obecnie, realizowane są następujące projekty:

Prosperity4All (2014-2017)

Over the course of the next four years, Prosperity4All will bring a holistic design approach to create an infrastructure that will allow an ecosystem to grow, one that helps generate the rich milieu of options needed to bring a diverse population of populations into the digital future. One-size-fits-one digital inclusion. Through Sensus, RoboBraille is part of the project.

Over 2 billion people worldwide have different types, degrees, or combinations of disability, literacy, digital literacy or aging related barriers that impede or prevent use of ICT. Not long ago you could live without access to ICT quite well. However today access to ICT is required for most education, employment, and commerce, and is increasingly required for travel, health, safety, daily living and participation in most of our society. Yet we currently only reach 3 to 15% of these – in developed countries. We cannot socially, economically or politically afford to have this cumulatively large percentage of our society offline going forward. Yet there is no way to reach them with our current model.

More information is available at the project's website at http://www.raisingthefloor.org/prosperity4all/

The project is funded by the European Commission under the 7th Framework Programme.

RoboBraille Smart Alternate Media (2013-2015)

Celem projektu jest zbadanie nowych, łatwiejszych i prostszych metod przygotowania i produkcji materiałów edukacyjnych w innej niż tradycyjna formie, np. cyfrowego Braille'a, książek audio, e-booków, z wykorzystaniem RoboBraille i darmowych narzędzi ICT. W ramach projektu przewidziane jest szkolenie nauczycieli, rodziców i profesjonalnych producentów oprogramowania, wspierających osoby z dysfunkcją wzroku czy dyslektyków w zakresie stosowania tych metod. RoboBraille jest darmowym, wielokrotnie nagradzanym serwisem umożliwiającym automatyczne przetwarzanie dokumentów w różne inne formaty.

W trakcie realizacji projektu, partnerzy z Europy, gdzie obowiązują różne zasady tworzenia dokumentów, będą współpracować, żeby gromadzić informacje i stworzyć kompletny kurs szkoleniowy obejmujący działania szkoleniowe, materiały szkoleniowe oraz zbiór sprawdzonych metod i technologii. Kraje uczestniczące w projekcie to: Dania, Irlandia, Węgry, Polska, Rumunia i Austria.

Szkolenie będzie możliwe do wdrożenia w całej Europie na zasadach cross-nauczania. Zadaniem szkolenia będzie poprawa jakości kształcenia uczniów z dysfunkcją wzroku i czytania, poprzez dostarczenie odpowiednich narzędzi i metod przygotowywania oraz tworzenia materiałów edukacyjnych w efektywnej i łatwej do przyswojenia formie. 
Projekt jest wspierany przez Komisję Europejską w ramach Leonardo da Vinci, programu uczenia się przez całe życie.

Syntetyczny głos grenlandzki / RoboBraille Grenlandia (2013-2015)

Rozwój syntetycznego głosu grenlandzkiego jest częścią większego projektu prowadzonego przez Synscenter Refsnæs z rządem Grenlandii oraz lokalną administracją. Projekt obejmuje trzy główne aspekty:

 1. Rozwój grenlandzkiego syntezatora mowy dostępnego nieodpłatnie dla wszystkich potrzebujących. Syntezator będzie bezpośrednio dostępny do wykorzystania w technologii informacyjnej na rzecz dostępności osób niepełnosprawnych.
 2. Ustanowienie grenlandzkiego odpowiednika duńskiego wsparcia w zakresie technologii informacyjnych, kierowanego do duńskich uczniów i studentów niepełnosprawnych.
 3. Implementacja języka grenlandzkiego na platformie RoboBraille’a. RoboBraille to bezpłatna usługa, która umożliwia przetwarzanie materiałów edukacyjnych i innych materiałów tekstowych do wielu formatów, w tym plików MP3, cyfrowych książek mówiących, zapisu  Braille'a i książek elektronicznych.

Projekt jest wspierany ze środków pochodzących od fundacji VELUX.

RoboBraille Central Europe (2012-2015)

Wdrożenie usługi RoboBraille w następujących krajach: Bułgaria, Węgry i Rumunia.

Projekt jest realizowany we współpracy z siecią organizacji partnerskich w Bułgarii, na Węgrzech i w Rumunii, z poparciem poszczególnych władz rządowych. Główne cele projektu:

 1. łatwienie włączenia niewidomych i niedowidzących uczniów w edukację w ogólnodostępnych szkołach podstawowych przez zapewnienie  im materiałów edukacyjnych, dostępnych w różnych formatach i w odpowiednim czasie.
 2. Podniesienie jakości szkolnictwa średniego dla osób niewidomych i niedowidzących poprzez zapewnienie dostępności właściwych materiałów edukacyjnych w różnych formatach, a tym samym otwiercie możliwości studiowania coraz większej liczby osób z dysfunkcją wzroku
 3. Wspieranie rozwoju praktyk edukacyjnych dla dyslektyków poprzez (1) zapewnienie efektywnej i terminowej dostępności materiałów edukacyjnych w różnych formatach oraz (2) poszerzenie katalogu najlepszych praktyk w zakresie nauczania dyslektyków .

Projekt jest wspierany przez grant z Fundacji VELUX .

RoboBraille dla ludzi z wadami wzroku (2012-2014)

Celem projektu jest zbadanie, w jaki sposób komputery typu tablet można wykorzystać do wspierania potrzeb czytelniczych osób z wadami wzroku. Projekt jest podzielony na trzy odrębne działania rozwojowe:

 1. Stworzenie czytnika książek w formatach elektronicznych, który umożliwia osobom słabowidzącym powiększanie zawartości ekranu, dostosowywanie kolorów znaków i tła oraz kroju czcionek do własnych potrzeb.
 2. Znalezienie rozwiązania umożliwiającego przesyłanie zawartości interaktywnej tablicy stosowanej w edukacji na komputery typu tablet dla osób słabowidzących.
 3. Stworzenie aplikacji na platformę systemów operacyjnych iOS i Android, umożliwiającej zbieranie informacji, opinii, rekomendacji o innych aplikacjach, działających na bazie mobilnych systemów operacyjnych, które w swym działaniu wspierają osoby z dysfunkcją wzroku lub dysleksją.

Projekt wspierany jest przez środki pochodzące z fundacji Tryg.

RoboBraille in Education (2011-2013)

Ogólnym celem projektu jest zbadanie, porównanie i rozwój wykorzystania usługi Robobraille jako narzędzia edukacyjnego dla nauczycieli i innych wychowawców (specjaliści VI), pracujących z uczniami z dysfunkcją wzroku i czytania (szkoły podstawowe, kształcenie i szkolenie zawodowe, szkolnictwo wyższe) .
 
Dzięki międzynarodowej współpracy , partnerzy projektu z Danii , Irlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch , Węgier i Cypru zbadają dydaktyczne korzyści z w/w metod w zakresie nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami . Wśród specjalistów VI istnieje potrzeba wzbogacenia metod nauczania o nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, a tym samym podniesienia jakości kształcenia . W grupach roboczych poszczególnych partnerów pracują specjaliści z różnych dziedzin  - wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkół specjalnych , nauczyciele akademiccy, naukowcy, prywatni konsultanci i beneficjenci organizacji.  Zadaniem grup roboczych z poszczególnych krajów będzie zbadanie, w jaki sposób specjaliści VI wykorzystują serwis RoboBraille w edukacji uczniów. Łatwy dostęp do wysokiej jakości materiałów dydaktycznych jest ciągle dużym wyzwaniem dla uczniów z dysfunkcją czytania i wzroku oraz ich nauczycieli.

W ramach partnerstwa zostaną zbadane możliwości, wysunięte sugestie i rozwijane będą praktyki wskazujące jak sprostać tym wyzwaniom, a tym samym wspierana będzie realizacja postanowień  Deklaracji ONZ na rzecz Praw Osób Niepełnosprawnych wszystkich państw członkowskich.

Celem projektu jest zebranie i opracowanie nowej wiedzy, jak RoboBraille może być wykorzystany do wspierania edukacji osób z dysfunkcją czytania i wzroku. Poprzez serię warsztatów, uczestnicy projektu planują rozwój nowej wiedzy i praktyk, które mogą być bezpośrednio wdrożone w systemie edukacji w całej Europie:

 •  Wspieranie włączenia osób z dysfunkcją wzroku w istniejący system oświaty
 • Poprawa jakości kształcenia osób z dysfunkcją wzroku
 • Ustalenie wzorcowych praktyk dotyczących korzystania przez nauczycieli z technologii informacyjnych, takich jak RoboBraille, aby spełnić te cele.

Rezultatem projektu będzie RoboBraille Najlepszy Katalog Praktyk.

Projekt jest wspierany przez Komisję Europejską w ramach Leonardo da Vinci w ramach programu uczenia się przez całe życia .